Współpraca

Etyka biznesowa

Respektować partnerów biznesowych, jak klienci i dostawcy, ukierunkowanych na długoterminową współpracę w środowisku wzajemnego rozwoju. Firma otwarta jest na każdego dostawcę z zachowaniem bezstronności w odniesieniu do rozmiaru firmy czy obszaru działania. Wszystkie oferty współpracy są analizowane na podstawie jasno określonych, sprawiedliwych, reguł, ukierunkowanych na wyselekcjonowaniu mocnych stron potencjalnej oferty.

Współpraca

Zakaz dyskryminacji

Nie dopuszczać do działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na religie, rasę, narodowość, jak również aspekty chronione przez prawo pracy w odniesieniu do zatrudnienia, premiowania, awansowania, itp.

Prześladowanie oraz praktyki dyscyplinarne

Nie tolerować żadnej formy prześladowania i nękania w miejscu pracy oraz poza nim. Nie tolerować zachowań, które niewłaściwie lub w sposób nieuzasadniony przeszkadzają w wykonywaniu pracy, uwłaczają godności pracowników lub tworzą atmosferę zastraszenia, wrogości lub nieprzyjemnego środowiska pracy. Wszyscy współpracownicy powinni zawsze być traktowani z szacunkiem i godnością. Nie toleruje się stosowania żadnej formy zmuszania do pracy czy lobby biznesowego . Należy zapewnić środowisko pracy wolne od wszelkich form prześladowania, w tym prześladowania słownego, fizycznego i molestowania seksualnego. Groźby, działania odwetowe, zastraszanie i kary fizyczne w stosunku do współpracowników nie są tolerowane.

Praca nieletnich

Nie tolerować wykorzystywania dzieci do pracy oraz nie zawierać umów z zatrudniającymi nieletnich, przy wyłączeniu inicjatyw, jak programy szkoleniowe dla młodzieży (np., praktyki)

Praca przymusowa

Zapewnić, aby wszyscy współpracownicy pracowali w nim z własnej woli. W trakcie trwania współpracy na współpracowniku nie może być wywierana na nich jakakolwiek forma nacisku, nie akceptuje się także żadnej formy zmuszania do współpracy.

Świadczenia

Wynagrodzenie za usługi powinno być zgodne obowiązującym prawem państwowym, przy zachowaniu minimalnej stawki płacowej.